Ảnh chụp từ công trường SkyWay tại Sharjah

Chúng tôi xin đăng tải ảnh chụp từ trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah. Hiện nay, tại khu công trường xây dựng đang tiến hành các công việc bên trong và bên ngoài các trụ chính: các công nhân đang sửa chữa các đường dẫn và lắp đặt các cửa sổ. Tại nhà khách, tiếp tục hoạt động hoàn thiện nội bộ của các tường gỗ và hoàn thiện sàn. Tại đó, các công nhân đặt các đường dẫn và thiết lập phân vùng nội bộ. Tại trụ trung gian, lắp đặt các kết cấu kim loại, còn tại cụm vận tải thứ nhất tiến hành san đường và khu vực. Cùng lúc đó, diễn ra các thử nghiệm phương tiện vận tải SkyWay.

Nhận xét của bạn