Cập nhật các điều kiện của hệ thống phiếu khuyến mại

Chúng tôi xin trình bày các điều kiện của hệ thống phiếu khuyến mại, có hiệu lực sau ngày 11.02.

Các loại phiếu khuyến mại

Với hệ thống phiếu khuyến mại, có thể nhận được 3 loại phiếu:

‒ Phiếu khuyến mại 1,1Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 10 %

‒ Phiếu khuyến mại 1,2Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 20 %

‒ Phiếu khuyến mại 1,5Х gia tăng số lượng cổ phần đầu tư lên 50 %

Cách nhận phiếu khuyến mại

Bạn có thể nhận được các phiếu khuyến mại qua các cách sau:

1. Nhờ đầu tư cá nhân

Để nhận được các phiếu khuyến mại cho đầu tư cá nhân, bạn cần đăng ký đề xuất trong văn phòng cá nhân có ký hiệu «1,2X» hay «1,5X». Tùy theo số tiền đầu tư, số lượng và mức phiếu khuyến mại sẽ thay đổi:

‒ từ 200 $ — 1 phiếu (1,2Х)

‒ từ 1 000 $ — 1 phiếu (1,5Х)

‒ từ 5 000 $ — 2 phiếu (1,5Х, 1,2Х)

‒ từ 25 000 $ — 3 phiếu (1,5Х, 1,5Х, 1,2Х)

‒ từ 50 000 $ — 3 phiếu (1,5Х, 1,5Х, 1,5Х)

Bạn sẽ chỉ nhận được các phiếu khuyến mại sau khi đã thực hiện thanh toán toàn bộ khoản đầu tư trả ngay, hoặc tiến hành thanh toán xong lượt cuối cùng theo gói trả góp.

2. Nhờ thu hút đầu tư

Để nhận được các phiếu khuyến mại cho những khoản đầu tư thu hút được, cần mời vào chuỗi cấp 1 một người có đăng ký trong văn phòng cá nhân từ ngày 11.02.2022, và có tổng đầu tư vào gói trả góp hay trả ngay từ 500 $ trở lên. Số tiền này càng lớn, thì bạn sẽ nhận càng nhiều phiếu khuyến mại:

‒ Từ 500 $ tới 999 $ — 1 phiếu (1,2Х)

‒ Từ 1 000 $ tới 2999 $ —1 phiếu (1,5Х)

‒ Từ 3 000 $ tới 4999 $ — 2 phiếu (1,5Х, 1,5Х)

‒ Từ 5 000 $ — 3 phiếu (1,5Х, 1,5Х, 1,5Х)

Ví dụ, bạn đã mời được một người vào chuỗi cấp 1, người này đã đầu tư ngay lập tức 1500 $. Nhờ đó, bạn sẽ nhận được 1 phiếu 1,5X. Sau đó, người này có thể đầu tư thêm 1000 $ nữa (tổng cộng là 2500 $). Lần này, các phiếu khuyến mại sẽ chưa được cộng, vì tổng đầu tư thu hút được chưa đạt mức 3000 $. Ngay khi đối tác này đầu tư thêm 500 $ nữa, bạn sẽ nhận được 2 phiếu khuyến mại 1,5Х, theo điều kiện trên. 

3. Phiếu được tặng 

Có thể nhận quà tặng phiếu khuyến mại bằng một số cách:

‒ Các thành viên của chương trình đối tác SWC có thể tặng bạn các phiếu khuyến mại 1,5Х và 1,2Х. Không thể tặng chuyển tiếp các phiếu đó nữa.

‒ Mỗi người đã đăng ký trong văn phòng cá nhân từ ngày 11.02.2022 đều nhận được 1 phiếu 1,1X, có thể dùng phiếu này với số lượng không giới hạn cho bất kỳ đề xuất đầu tư nào trong vòng 72 giờ kể từ khi đăng ký. Không thể trao tặng các phiếu này. 

Cách sử dụng các phiếu khuyến mại

Các phiếu trong mục «Các phiếu khuyến mại của tôi» có thể được sử dụng theo 2 cách: 

1. Tiến hành đầu tư

Có thể sử dụng các phiếu để đăng ký đầu tư và nhận nhiều cổ phần hơn. Ví dụ, nếu bạn áp dụng phiếu 1,5X cho khoản đầu tư trả ngay 1000 $ với chiết khấu 30, thì thay vì nhận được 30 000 cổ phần, bạn sẽ nhận được 45 000 cổ phần — tức là nhiều hơn 50 %.

Các điều kiện sau được áp dụng khi lựa chọn đề xuất đầu tư với các phiếu 1,5Х và 1,2Х:

‒ Các phiếu 1,5Х chỉ có thể áp dụng cho các đề xuất từ 1000 $.

‒ Các phiếu 1,2Х chỉ có thể áp dụng cho các đề xuất từ 500 $.

Chú ý:

– Các phiếu khuyến mại mà bạn đã nhận được trước ngày 11.02 không thay đổi, vẫn được giữ các điều kiện cũ. Các điều kiện mới cũng không ảnh hưởng tới các phiếu khuyến mại nhận được nhờ thanh toán gói trả góp đã mở trước ngày 11.02.

– Chỉ có thể áp dụng các phiếu khuyến mại cho những khoản đầu tư trả ngay và trả góp được mở từ ngày 11.02.

– Bạn sẽ nhận được số cổ phần gia tăng cho khoản đầu tư với phiếu khuyến mại khi bạn đã thanh toán hết gói trả ngay hoặc gói trả góp.

– Để thực hiện đầu tư, chỉ được sử dụng tiền từ tài khoản chính hay tài khoản bonus.

‒ Phiếu khuyến mại chỉ áp dụng cho số cổ phần cơ bản và bonus theo gói. Extra bonus cho việc thanh toán đúng hạn đối với mọi lượt đóng tiền trong các đề xuất «Kid» và «Student» không được tăng nhờ phiếu khuyến mại.

– Một phiếu khuyến mại chỉ được áp dụng cho một đề xuất đầu tư.

2. Tặng quà cho đối tác

Có thể tặng phiếu cho bất kỳ đối tác nào trong chuỗi cấp 1 — trong đó ngày đăng ký của họ không quan trọng. Để nhận phiếu khuyến mại, chưa cần thực hiện xác minh và ký thỏa thuận đối tác.

Nếu người nhận đã có một phiếu khuyến mại còn hiệu lực (không quan trọng là phiếu được tặng từ đối tác khác, hay được nhận nhờ đầu tư), bạn sẽ không thể tặng phiếu đó cho họ nữa. Ví dụ, nếu một người đã có phiếu 1,2X, thì bạn chỉ có thể tặng phiếu 1,5X cho anh ấy.

Xin nhắc rằng, không thể tặng chuyển tiếp hay trả lại phiếu khuyến mại đã được tặng.

Thời hạn hiệu lực của các phiếu khuyến mại

Cả 3 loại phiếu khuyến mại đều có hiệu lực 72h. Chú ý rằng, sau khi tặng phiếu, bộ đếm ngược thời gian vẫn chạy tiếp. Ví dụ, nếu bạn đã tặng cho đối tác một phiếu khuyến mại mà chỉ còn hiệu lực 3h, thì người nhận sẽ có 3h để tận dụng quà tặng này.

Nếu không kịp sử dụng phiếu trong thời gian hiệu lực còn lại, thì phiếu sẽ bị hủy mà không thể khôi phục.

Các giới hạn khi sử dụng phiếu khuyến mại

‒ Không cộng dồn các phiếu với nhau. Ví dụ, không thể đồng thời áp dụng 2 phiếu 1,5X để nhận 100 % cổ phần bổ sung thay vì 50 % của từng phiếu.

‒ Các phiếu khuyến mại không được áp dụng cho các đề xuất đầu tư cá nhân có chiết khấu từ 1:150 tới 1:600.

‒ Nếu bạn quá hạn thanh toán đối với gói trả góp, hiệu lực của phiếu sẽ bị hủy. Điều kiện này áp dụng cả với phiếu khuyến mại 1,1Х nhận được khi đăng ký mới.

‒ Các phiếu không được áp dụng cho các đề xuất khuyến mại trong văn phòng cá nhân. Ví dụ như EXPO LIMITED hay STEP-UP 2021.

Nhận xét của bạn