Đại diện SWC tại trung tâm thử nghiệm SkyWay ở Sharjah

Đại sứ SWC, ông Kristiaan Van Den Vyver, đã tới thăm Trung tâm đổi mới SkyWay tại Sharjah. Ông đã được tới bên trong EcoDom, xem nội thất của nó và sân nội bộ với vườn xanh, cũng như thấy tận mắt phương tiện vận tải hoạt động đầu tiên của SkyWay tại Sharjah — Unicar nhiệt đới.

Ông ấn tượng hơn cả với trụ mới cho tuyến đường vận tải hàng hóa SkyWay, với các nhịp 288 mét. Xin nhắc rằng, tại Sharjah đang diễn ra xây dựng 2 tuyến đường hạng nặng, một trong đó đã xây dựng toàn bộ các trụ. Việc xây dựng đối với một tuyến đường nữa với các nhịp dài 288 mét đã bắt đầu từ lâu, nhưng chúng ta đã có thể thấy những kết quả đáng kể đầu tiên.

Nhận xét của bạn