Kiểm toán tài chính công ty-nhà phát triển vận tải đường dây năm 2021

Công ty-nhà phát triển vận tải đường dây đã thành công trải qua đợt kiểm toán hoạt động kinh doanh năm 2021. Theo kết quả kiểm tra, hồ sơ đưa ra đã thể hiện chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp trong mọi khía cạnh hiện hữu.

Báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi công ty quốc tế «FinExpertisa- Bel Audit» theo các yêu cầu của Luật pháp Cộng hòa Belarus «Về hoạt động kiểm toán» và các quy định quốc gia về hoạt động kiểm toán.

⟶ Xem báo cáo kiểm toán

Nhận xét của bạn