Kiểm toán tài chính của Công ty «Unitsky String Technologies Co.» năm 2019

Công ty-nhà phát triển SkyWay «Unitsky String Technologies Co.» từ năm 2015 thường xuyên đăng tải các kết quả về hoạt động kinh tế của mình dưới dạng kết luận kiểm toán độc lập, để cho thấy tính minh bạch trong hoạt động của mình.

Hôm nay, chúng tôi xin đăng tải kết luận kiểm toàn về các kết quả công việc của công ty trong năm 2019. Theo kết luận, hồ sơ cung cấp tại Công ty «Unitsky String Technologies Co.» trong mọi khía cạnh hiện có đã phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của công ty trong mọi giai đoạn phát triển, tuân thủ các tiêu chuẩn pháp luật Cộng hòa Belarus.

Kiểm toán năm 2019 theo Các tiêu chuẩn quốc tế về báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán nwam 2019 theo Tiêu chuẩn quốc gia về báo cáo kiểm toán.

Nhận xét của bạn