Phỏng vấn cô Svetlana Voloshina về dịch bệnh, các công việc tại UAE và các triển vọng của dự án

Trong video mới, trưởng phòng phát triển kinh doanh thuộc Công ty «Unitsky String Technologies Co.» – cô Svetlana Voloshina, đã chia sẻ về nhiệm vụ hiện đang được thực hiện tại bộ phận các dự án mục tiêu và tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng tới hoạt động của công ty ra sao.

Từ video này các bạn sẽ biết:

Những nước nào đang có sự quan tâm tới SkyWay.

Dự án tại UAE đang phát triển trên các hướng nào.

Tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng như thế nào đến sự quan tâm tới vận tải đường dây.

Nhận xét của bạn