Thẻ: Các ưu thế của công nghệ đường dây: sự an toàn và các trụ chính