Thẻ: Đề xuất «Faces of the Future» được mở lại cho đầu tư