Thẻ: Faces of the Future

Các điều kiện của đề xuất «Faces of the Future» được gia hạn tới 22.09

Đề xuất «Faces of the Future» được gia hạn tới 23:59 ngày 22.09 (giờ UTC+3). Phía trước có thêm 1 tuần nữa để đăng ký đầu tư với chiết khấu 1:90 và nhận được ảnh toàn ký với hình ảnh của mình tại bảo tàng EcoTechnoPark tại Belarus! Trước ngày 22.09, có thể đăng ký đề xuất …