Thẻ: Kiểm tra khẩn cấp uCar bằng thiết bị phóng dây