Tag: Tạp chí internet của Đức viết về các triển vọng của SkyWay tại Dubai

Tạp chí internet của Đức viết về các triển vọng của SkyWay tại Dubai

rang báo Đức chuyên về công nghệ vận tải – Urban Transport Magazine – đã đăng bài viết với tiêu đề «SkyWay – hệ thống vận tải mới của Dubai?», trong đó xem xét các triển vọng đưa SkyWay vào hạ tầng Dubai. «Dubai với dân số hơn 3 triệu người, là thành phố lớn …