Theo kết quả kiểm toán năm 2022, UST Inc. đã đạt đến trạng thái tự hoàn vốn

Unitsky String Technologies Inc. đã tiến hành cuộc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo yêu cầu của Luật pháp Cộng hòa Belarus «Về hoạt động kiểm toán» và các quy định quốc gia về hoạt động kiểm toán. Theo kết luận của Công ty «FinExpertisa- Bel Audit», UST Inc. đã đạt đến trạng thái tự hoàn vốn — đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập. Ngoài ra, năm 2022, công ty đã tăng đáng kể tài sản của mình.

Theo cuộc kiểm toán, báo cáo tài chính phản ánh chính xác trong mọi khía cạnh hiện hành về tình hình tài chính của công ty tính đến ngày 31.12.2022, kết quả tài chính của các hoạt động và những thay đổi về tình hình tài chính, bao gồm cả dòng tiền cho năm kết thúc vào ngày đã định, tuân thủ luật pháp Belarus.

Dựa trên kết quả các hoạt động tài chính và kinh tế, năm 2022, UST Inc. đã nhận được lợi nhuận, điều này cho phép công ty đạt đến trạng thái tự hoàn vốn. Định hướng hoạt động thương mại chính của công ty kỹ thuật trong thời gian hạch toán — là cung cấp dịch vụ thiết kế các tổ hợp hạ tầng vận tải uST.

Nhận xét của bạn