uSky Transport tại Diễn đàn đầu tư Sharjah

uSky Transport, cùng với Công viên Nghiên cứu, Công nghệ và Đổi mới Sharjah, đang tham gia Diễn đàn Đầu tư Sharjah 2023, do Văn phòng FDI Sharjah – Invest in Sharjah tổ chức. Sự kiện này tập trung vào những thay đổi và phát triển của thị trường hiện tại ảnh hưởng đến bối cảnh đầu tư toàn cầu.

Triển lãm đáng nhớ nhất là uCar , đã thu hút sự quan tâm thực sự của những người tham gia, cũng như chính Công nghệ Cơ sở hạ tầng & Vận tải uSky.

uSky Transport tham gia cùng với các tổ chức lớn của nhà nước như Cục Đăng ký Bất động sản của Chính phủ Sharjah, Cục Phát triển Kinh tế, Phòng Thương mại & Công nghiệp Sharjah.

Diễn đàn tiếp tục cho đến ngày 9 tháng 2, chúng tôi đang đợi bạn tại gian hàng của chúng tôi. Một đại diện của uSky Transport sẽ ra mắt vào ngày mai với một bài phát biểu thú vị. Chúng tôi mời bạn tới thăm chúng tôi. Thấy bạn!

Nhận xét của bạn