Hoạt động của phòng thiết kế SkyWay

Hoạt động của ban thiết kế “Lắp ráp” thuộc công ty-nhà phát triển SkyWay. Các chuyên viên của bộ phận này đang phối hợp công việc với các bộ phận khác thuộc công ty, và xây dựng các nhiệm vụ kỹ thuật, chúng có thể ảnh hưởng tới dáng vẻ cuối cùng của phương tiện vận tải.

Từ video, các bạn sẽ biết, những dự án nào đang được ưu tiên tại ban thiết kế, việc phát triển vận tải SkyWay trước đây diễn ra như thế nào, nó sẽ chuyển đổi ra sao trong dạng cuối cùng.

Nhận xét của bạn